Statut Fundacji

Pobierz: Statut Fundacji Strachota

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l.

Fundacja pod nazwą Fundacja „STRACHOTA” we Wrocławiu zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Bartkowiaka Mariana, Chudzyńskiego Lesława, Faligowskiego Romana, Grabiaka Jarosława, Jaroszewicz Magdalenę, Nowaka Adama, Panek Bożenę, Pękalę Andrzeja, Pelca Kazimierza, Pelca Mieczysława, Prokopiuka Jerzego, Redera Tadeusza, Svend Hansena Michaela, Zatokę Mieczysława zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym przed notariuszem mgr Małgorzatą Bańkosz-Ruśkowską.w kancelarii notarialnej we Wrocławiu przy ul. Zaolziańskiej 1/3. za numerem repertorium A nr 8186/2004 dnia trzeciego listopada roku dwa tysiące czwartego (3.11.2004) działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą fundacji jest Wrocław.

§ 3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6.

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Cele społeczne i gospodarcze Fundacja realizuje prowadząc działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Zadania statutowe Fundacja może realizować we współpracy z innymi podmiotami.

§ 7.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§ 8.

 1. Fundacja używa pieczęci oraz znaku graficznego, którego wzór ustali Rada Fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9.

Fundacja została powołana w celach:

 1. Prowadzenia wszechstronnej działalności zmierzającej do zrównoważonego rozwoju Regionu Dolnego Śląska i wrocławskich osiedli, w szczególności osiedli Swojczyce, Strachocin, Wojnów oraz poprawy warunków życia ich mieszkańców.
 2. Utworzenia i wspierania:
  1. klubów sportowych,
  2. przedszkoli i szkół,
  3. Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży,
  4. Ośrodków Kultury,
  5. sieci komputerowej,
  6. lokalnej rozgłośni radiowo-telewizyjnej,
  7. biura aktywizacji zawodowej,
  8. ośrodka rehabilitacji, a w szczególności rehabilitacji powypadkowej i terapii zajęciowej,
  9. Centrum Edukacji Ekologicznej,
  10. innych powołanych do realizacji celów Fundacji jednostek organizacyjnych Fundacji.
 3. Udzielanie pomocy i poparcia przedsięwzięciom służącym poprawie kultury fizycznej.
 4. Działanie na rzecz rozwoju życia kulturalnego, gospodarczego.
 5. Działanie na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności promocji odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego.
 6. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Organizowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa publicznego, porządku oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 8. Pomaganie dzieciom i młodzieży wybitnie uzdolnionej.
 9. Działanie na rzecz poprawy startu życiowego dzieci i młodzieży.
 10. Organizowanie działań służących ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
 11. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków majątkowych i niemajątkowych zmierzających do urzeczywistnienia celów Fundacji z przeznaczeniem tych środków na te cele.
 12. Nawiązywanie kontaktów i współpracy w ramach działań na rzecz integracji europejskiej.
 13. Realizowanie wszelkich niewymienionych wyżej działań mających na celu dobro mieszkańców Wrocławia i Regionu.

§ 10.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów oraz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski, środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, w szczególności uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej odpłatnej i nieodpłatnej w postaci odsetek z rachunków bankowych, odsetek z lokat kapitałowych,, dochodów z obrotu papierami wartościowymi oraz zbycia udziałów, dywidend, dochodów z nieruchomości i praw majątkowych itd.

§ 12.

 1. Fundacja może przyjmować zarówno z kraju, jak i z zagranicy darowizny, zapisy, spadki, subwencje, w tym świadczenia przekazywane przez podmioty gospodarcze oraz zawierać umowy dożywocia.
 2. Fundacja może rozporządzać środkami oddanymi na przechowanie i w użytkowanie.
 3. Fundacja może zawierać z instytucjami (podmiotami) krajowymi i zagranicznymi umowy o zarządzanie (administrowanie funduszami pieniężnymi, przedsiębiorstwami oraz innymi prawami majątkowymi).

§ 13.

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób trzecich,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 5. działalności gospodarczej odpłatnej i nieodpłatnej prowadzonej przez Fundację.

§ 14.

 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów przeznaczone są na realizację celów Fundacji oraz pokrycie niezbędnych kosztów jej działalności, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 15.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 16.

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji,
  2. Zarząd Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych z tytułu działalności na rzecz Fundacji o ile Rada Fundacji podejmie stosowną uchwałę o przyznawaniu wynagrodzenia i zwrotu kosztów oraz ich wysokości.

RADA FUNDACJI

§ 17.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundację.
 2. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. W miejsce zmarłych fundatorów wchodzą ich spadkobiercy w ten sposób, że grupę powołanych do dziedziczenia po zmarłym fundatorze reprezentuje jeden ze spadkobierców. W przypadku nie wzięcia udziału w pracach Rady Fundacji w okresie roku od momentu otwarcia spadku, spadkobiercy zmarłego Fundatora zostają trwale wykluczeni z Rady Fundacji
 3. Do uczestniczenia w Radzie z prawem głosu Fundator może wyznaczyć swojego pełnomocnika, nie pełniącego funkcji w Zarządzie Fundacji, poprzez złożenie Radzie pisemnego pełnomocnictwa.
 4. Skład Rady Fundacji może zostać poszerzony o osoby z spoza fundatorów w ilości nie większej niż 5 osób.
 5. Członkowie Rady niebędący Fundatorami powoływani są na okres 4 lat.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w zarządzie lub trwania stosunku pracy.
 8. W przypadku pełnienia przez Fundatora funkcji w instytucjach publicznych, wykluczających z mocy prawa jego działalność w Organach Fundacji, następuje z mocy statutu wyłączenie Fundatora z Organów Fundacji do czasu ustania przyczyny wyłączenia.
 9. Członkowie Rady Fundacji wymienieni § 19 Statutu, a także Członkowie Rady Fundacji wybierani zgodnie z pkt 4 i 5 § 17 mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. podjęcia działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,
  3. choroby, powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  4. niewypełnianie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
  5. naruszenia Statutu i działania na szkodę Fundacji.
 10. Fundator ma prawo dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji.
 11. W przypadku, gdy Fundator nieuczestniczący w dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji jego członkostwo w Radzie Fundacji z mocy statutu wygasa.
 12. Wznowienie członkostwa w Radzie Fundacji następuje na wniosek zainteresowanego Fundatora, poprzez złożenie przez niego podczas posiedzenia Rady Fundacji stosownego oświadczenia.

§ 18.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. wytyczanie kierunków działania Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
 2. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 3. rozpatrywanie spraw przedłożonych przez Zarząd,
 4. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 5. ustanowienie struktury organizacyjnej Fundacji,
 6. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
 7. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu i jednostek organizacyjnych Fundacji,
 8. powoływanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, Prezesa i pozostałych członków Zarządu Fundacji,
 9. ustalanie wielkości wynagrodzenia członków Zarządu,
 10. przyznawanie odznak, medali, tytułów honorowych i innych wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 19.

Rada Fundacji wybiera, na okres 4 lat w głosowaniu tajnym, ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§ 20.

 1. Posiedzenia Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na pisemny wniosek 5 członków Rady, zwołuje Przewodniczący Rady, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. O dokładnym terminie, miejscu i porządku obrad Rady Fundacji, Zarząd zawiadamia fundatorów pisemnie, co najmniej 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia przekazywane są zainteresowanym bezpośrednio lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru, lub przesyłane są drogą pocztową ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Posiedzenia w których uczestniczą wszyscy członkowie Rady Fundacji, a nie zwołane przez oficjalne zawiadomienie są ważnymi posiedzeniami Rady Fundacji.

§ 21.

 1. Uchwały Rady Fundacji, z wyjątkiem §24 ust.l, zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy składu jej członków oraz Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.
 3. Uchwały Rady Fundacji podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji.

§ 22.

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§ 23.

 1. Na posiedzenia Rady Fundacji mogą być zapraszane osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. O obecności przedstawiciela Zarządu Fundacji decyduje Przewodniczący Rady.
 3. Przedstawiciele Zarządu Fundacji uczestniczą w posiedzeniach Rady Fundacji w celu składania wyjaśnień.
 4. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 24.

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 2 do 5 osób i jest powoływany i odwoływany przez Radę Fundacji na okres 4 lat, w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością głosów.
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. podjęcia działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  3. choroby-powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  4. niewypełnianie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
  5. naruszenia postanowień Statutu i działania na szkodę Fundacji.

§ 25.

Pracami Zarządu kieruje Prezes.

§ 26.

Zarząd ze swojego składu wybiera Wiceprezesa i pozostałe osoby funkcyjne.

§ 27.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 28.

Zarząd Fundacji:

 1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 5. przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny; spadki i zapisy,
 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. występuje z wnioskami do Rady w sprawie zmian w Statucie, połączenia z innymi podmiotami, przystąpienia do spółek i fundacji oraz likwidacji Fundacji,
 8. powołuje i odwołuje kierowników innych powołanych do realizacji celów Fundacji jednostek organizacyjnych i zatwierdza ich regulaminy.

§ 29.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 30.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub podczas jego nieobecności -Wiceprezesa.

§ 31.

Posiedzenia Zarządu odbywają się; w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu, lub za jego zgodą Wiceprezes, z własnej inicjatywy albo na wniosek któregoś z pozostałych członków Zarządu

§ 32.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Rada Fundacji.
 3. Umowy o zatrudnieniu członków Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady Fundacji lub upoważniony przez Radę Pełnomocnik.

§ 33.

Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatorów.

§ 34.

Za zaległości podatkowe odpowiada solidarnie, całym swoim majątkiem, Zarząd.

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 35.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą odpłatną i nieodpłatną, zarówno w kraju jak za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W szczególności w zakresie branż PKD:

 1. działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcja zapisanych nośników informacji (22);
 2. budownictwo (45);
 3. handel detaliczny bez sprzedaży pojazdów mechanicznych; naprawę artykułów użytku osobistego i domowego (52);
 4. hotele i restauracje (55);
 5. działalność związana z turystyką (63.3);
 6. obsługa nieruchomości (70);
 7. informatyka (72);
 8. działalność badawczo- rozwojowa (73);
 9. działalność gospodarcza pozostała (74);
 10. administracja publiczna i obrona narodowa (75);
 11. edukacja (80);
 12. ochrona zdrowia i pomoc społeczna (85);
 13. działalność pozostałych organizacji członkowskich (91.33);
 14. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem (92);
 15. działalność usługowa pozostała (93.00);
 16. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z).

§ 36.

W ramach działalności Fundacji zabrania się:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywać majątku na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 37.

Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na realizację jej celów statutowych i utrzymanie fundacji.

§ 38.

 1. Fundacja może prowadzić swoją działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione jednostki organizacyjne.
 2. Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi jednostkami organizacyjnymi kierują Kierownicy powoływani przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU

§ 39.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmują Fundatorzy zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy Fundatorów na zebraniu Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 41.

 1. O przeznaczeniu majątku likwidowanej Fundacji decydują Fundatorzy na zebraniu Rady Fundacji.
 2. Cel, na który przeznaczony zostanie majątek Fundacji, musi być zbieżny z celami zapisanymi w niniejszym statucie.

statut-str1

statut-str2

statut-str3

statut-str4

statut-str5

statut-str6

statut-str7